2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl) ethanone hydrochloride
Column:Other Release time:2019-05-10
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl) ethanone hydrochloride(图1)
中文名称:2-氨基-1-(2,5-二甲氧基苯基)乙酮盐酸盐
English name: 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl) ethanone hydrochloride
CAS: 671224-08-1
Content: 99.0%

Service Hotline
0519-89882557